หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Policy that work for sustainable agriculture and regeneratedrural economics

หัวหน้าโครงการ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย IIDE
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2540 - 31 ธันวาคม 2541



กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 



      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th