หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

1. การประเมินการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงโดยเกษตรกรเขตเชียงใหม่
2.การเปรียบเทียบลักษณะทางพืชไร่และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
1. Evaluation of groundnut seed production by ChiangMai seed Farmer
2. Agronomic and seed quality comparison in groundnut seed production

หัวหน้าโครงการ นงลักษณ์ ประกอบบุญ (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2541กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นงลักษณ์ ประกอบบุญ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th