หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิ
Azuki Bean Varietal Improvement Project

หัวหน้าโครงการ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2541 - 31 ธันวาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th