หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พัฒนาพันธุ์ข้าวบาร์เลย์
Barley Varietal Improvement Project

หัวหน้าโครงการ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2536 - 31 ธันวาคม 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.จักรี เส้นทอง (นักวิจัยร่วม)
  3. นางปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.มานัส แสนมณีชัย (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  8. อ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th