หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประยุกต์ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตหญ้าแฝกเป็นวัตถุดิบในระบบเกษตรอินทรีย์
Production of vetrvergrass as the raw materials for industrial usage by organic farming with biofertilizers

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มผลผลิตรากและใบหญ้าแฝกซ่ึงให้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th