หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการระยะที่1:ภาคเหนือตอนบน( ระบบกลาง)
Decision Support System for Agricultural Resource Management and Services Phase I : The Upper North (Core System)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2545 - 31 พฤษภาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวนฤมล ทินราช (นักวิชาการเกษตร)
  6. นายศุภกิจ สินไชยกุล (นักวิชาการเกษตร)
  7. นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร (ผู้ช่วยนักวิจัย)

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

  1. การจดสิทธิบัตร : ระบบสืบค้นฐานข้อมูลชุดดินตัวแทนของประเทศไทย
  2. การจดสิทธิบัตร : ระบบสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดเขตพืชเศรษฐกิจ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงฐานเชิงพื้นที่ องค์ความรู้ด้านระบบการผลิตทางการเกษตร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ใช้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและการจัดการทรัพยากรทางเกษตร ในระดับจังหวัดลงมา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th