หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผลิตลำไยอินทรีย์และจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุสิต มานะจุติ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานจังหวัดลำพูน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุสิต มานะจุติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ (ที่ปรึกษา)
  3. ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (ที่ปรึกษา)
  4. นายเกียรติรวี พันธุไชยศรี (นักวิจัยร่วม)
  5. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
  7. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

ภาพประกอบโครงการ (33 KB)

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการการรับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ปุ๋ย และน้ำ ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการผลิตลำไย
2. ให้คำแนะนำ ปรึกษา การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยแก่เกษตรให้ถูกต้องและเหมาะสม
3. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อพัฒนาการผลิตลำไยที่ดีและมีคุณภาพ เน้นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนการผลิตลำไย เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
4. หารูปแบบในการผลิตลำไยแบบอินทรีย์
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตลำไยอินทรีย์สู่เกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นศูนย์กลางบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ปุ๋ย และน้ำ อย่างครบวงจร
2. ให้เกษตรกรที่ปลูกลำไยทั้งหมด มีการตรวจสอบคุณภาพของดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. ให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยส่วนใหญ่ นำผลวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และน้ำ ไปใช้เป็นประโยชน์ในการผลิตลำไยที่มีคุณภาพ
4. เกษตรกรนำความรู้เกี่ยวกับดินไปใช้ปรับปรุงดินของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เกษตรกรมีแบบอย่างในการผลิตลำไยอินทรีย์
6. ได้วิธีการป้องกันจำกัดโรคและแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th