หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไย
Effect of Landuse Change on Soil Fertility Level in Longan Research and Development

หัวหน้าโครงการ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไยหริภุญชัย
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุสิต มานะจุติ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายธีรศักดิ์ แสงศรีจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เปรียบเทียลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นพื้นที่ปลูกลำไย ที่มีผลต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี 2. จัดทำแผนที่สภาพภูมิประเทศ และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ปรากฎในปัจจุบัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th