หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
Development of Good Agricultural Produce for Community safety

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
  5. ทิพวรรณ ประภามณฑล (นักวิจัยร่วม)
  6. อ.ดร.สรัญยา ณ ลำปาง (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th