หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเจริญเติบโตและการสร้าง akinete ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดที่ตรึงไนโตรเจนได้
Growth performance and akinete formation of N2-fixing Cyanobacteria

หัวหน้าโครงการ อ.ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2545 - 30 มีนาคม 2546กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด (ผู้ประสานงาน) , จาก สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. อ.ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 5. นายประพันธ์ ชมภูเทพ (นักวิจัยร่วม)
 6. นายสุรเทพ เทพลิขิตกุล (นักวิจัยร่วม)
 7. นายอรรณพ คณาเจริญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 8. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 10. นางสาวเอกธิดา ไชยรินทร์ (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท)) , จาก เอกชน

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 1. สื่อสิ่งพิมพ์ : Diversity of nitrogen-fixing cyanobacteria under various ecosystems of Thailand: I. Morphology, physiology and genetic diversity
 2. การประชุมวิชาการ : การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่1 เรื่อง การเจริญเติบโตและการ สร้าง akinete ของสาหร่ายสีเขียวแกมนำ้เงินชนิดที่ตรึงไนโตรเจนได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

 1. ผลงาน(สูตร/โมเลกุล) : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีการเติมแร่หินฟอสเฟต จุลินทรีย์ย่อยสลายหินฟอสเฟตและจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (1187 KB)
ดาวน์โหลด : 10219 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาสาหร่ายสีเขียวแกมนำ้เงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ลักษณะโครงการ

คัดเลือกสาหร่ายที่มีการเจริญเติบโตและตรึงไนโตรเจนได้สูงแล้วนำไปกระตุ้นให้สร้าง akinete โดยการปรับปริมาณ ฟอสฟอรัสและความเข้มแสงเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้สาหร่ายสร้าง akinete ได้มากที่สุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้เงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th