หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของลำไย
Effect of Organic Fertilizer and Biofertilizer on Growth of Longan

หัวหน้าโครงการ นายนิวัติ อนงค์รักษ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ (ลำไย)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดุสิต มานะจุติ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เปรียบเทียลผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นลำไย (ต้นลำไยที่มีอายุ 1 ปี ในแปลงการผลิตลำไยอินทรีย์) 2. ประเมินการเปลี่ยนแปลงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนและหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th