หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการใช้หัวเชื้อไรโซเบี่ยมรูปแบบต่างๆต่อการเกิดปมการตรึงไนโตรเจน เปอร์เซ็นต์การเกิดปมโดยเชื้อที่ใช้คลุก การเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วแดงหลวง
Effects of Different forms of rhizobial inoculeum nodulation, N2 fixation, no dule occupancies of inoculated rhizobium,

หัวหน้าโครงการ นายชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัย Mie
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2543 - 30 เมษายน 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวอรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th