หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้ออาบัสดูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ของเกษตร
Feasibility study on arbusculen myconhizal inoculation for strawberrycultivation in the farmers' fields

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(โครงการมิยาซาว่า)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th