หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลกระทบของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมในระบบการเกษตรบนที่สูง
Effects of Vetiver Grass on Soil, Water and EnvironmentalConservation on the Highland Agricultural System

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.มานัส แสนมณีชัย
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย โครงการหญ้าแฝกตามพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2540 - 31 ธันวาคม 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.มานัส แสนมณีชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. ธนูชัย กองแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
  4. สมศักดิ์ วิรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th