หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Environmental Monitoring and Evaluation Plan of Mae Teuy SmallHydro Power Project, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุสิต มานะจุติ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2539กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุสิต มานะจุติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.จรูญ สุขเกษม (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.สุนทร คำยอง (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th