หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาสภาพของดินในป่าชนิดต่างๆ ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Forest Soils in the Queen Sirikit Botanic Garden, Mae Rim DistrictChiangMai Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุสิต มานะจุติ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2539กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุสิต มานะจุติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.สุนทร คำยอง (นักวิจัยร่วม)
  4. อัสนี นิมมานลังกูล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th