หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน
Feasibility Study and Environmental Impacts Assessment on UpperPing Flood Hazard ans Water Rehabilitation

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุสิต มานะจุติ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2539กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุสิต มานะจุติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th