หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควีเชียงใหม่2-แม่ฮ่องสอน
Environment Impacts Assessment on 115 KV Electrical SystemConstruction direction ChiangMai 2-Mae Hong Son

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุสิต มานะจุติ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2539 - 31 ธันวาคม 2540กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุสิต มานะจุติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th