หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แถวพุ่มหญ้าแฝกป้องกันการพังทะลายดินในไร่เลื่อนลอยภาคเหนือของประเทศไทย(โครงการร่วมระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมูลนิธิโครงการหลวง)
Vetiver Grass As Hedges Against Soil Erosion In The ShiftingCultivation Areas of Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จิตติ ปิ่นทอง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย FAO-Forest Research Support Programmefor Asia and The Pacific
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2535 - 31 ธันวาคม 2536กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จิตติ ปิ่นทอง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ถนอม คลอดเพ็ง (นักวิจัยร่วม)
  3. ธีรา คุณาพร (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. สุภชัย ตันติเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  6. อนุสรณ์ แรมลี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th