หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการนำลำไยเข้าสู่ระบบการค้าในตลาดล่วงหน้า (โครงการเพิ่มศักยภาพแข่งขันของประเทศด้านการผลิตและส่งออกลำไย)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวพีรยา ชูวุฒยากร (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อทราบศักยภาพความเป็นไปได้และความเป็นไปได้ในการค้าลำไยตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. ลักษณะสินค้าตามเงื่อนไขสินค้าซึ่งซื้อขายในตลาดล่วงหน้า
2. ทราบความต้องการและทัศนะของผู้ค้าสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้า และผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้ค้าลำไยในตลาดล่วงหน้าที่มีต่อการนำลำไยเข้าสู่ตลาดล่วงหน้า
3. วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาในเชิงเทคนิคการค้าลำไยในตลาดล่วงหน้า
4. กำหนดชนิดและแนวทางในการค้าลำไยในตลาดล่วงหน้า เมื่อพบว่าลำไยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาค้าในตลาดล่วงหน้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th