หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรในจังหวัดลำพูน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิชิต ธานี
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิชิต ธานี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางจีรวรรณ อกตัน (นักวิจัยร่วม)
  3. ศ.เฉลิมพล แซมเพชร (นักวิจัยร่วม)
  4. นายธนากร ทพูน้อย (นักวิจัยร่วม) , จาก สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด
  5. นายวิทยา ปัญญาโกษา (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
  6. นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
  7. นายอนันต์ สงค์ประชา (นักวิจัยร่วม) , จาก สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด
  8. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
  9. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของการปลูกหญ้า ทางการเงิน ด้านการบริหารจัดการของกลุ่มปลูกหญ้า และรายครัวเรือน รวมถึงกระบวนการในการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ
2. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากดินอย่างยั่งยืน
3. เพื่อศึกษารูปแบบการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเกษตรกร
4. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
5. เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์ความรู้กระบวนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปลูกหญ้าเป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกรในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่
2. ได้องค์ความรู้รูปแบบการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ได้องค์ความรู้ความเป็นไปได้ทางการตลาดของการปลูกหญ้า ทางการเงิน ด้านการบริหารจัดการของการปลูกหญ้า เป็นอย่างไร
4. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th