หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดระบบการบริหารงานของสถานีและศูนย์
Improving Management of Royal Project's Research and Development Centers

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.กมล งามสมสุข
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.กมล งามสมสุข (หัวหน้าโครงการ)
  2. ฐิตินันท์ สายเงิน (นักวิจัยร่วม)
  3. ตนา ก้วยเจริญพาณิชย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th