หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาผลกระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตร์ของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Socio-economic impacts ofshrimp culture

หัวหน้าโครงการ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2542รายชื่อนักวิจัย

  1. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th