หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บทบาทของภาคเกษตรในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจผลกระทบของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจต่อการจ้างงานในชนบท
Impacts of economic crisis on rural employment

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิฟอร์ด
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th