หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและการพัฒนาแตงกวาพันธุ์แท้ต้านทานต่อโรคไวรัส ปีที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลินิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2551 - 31 สิงหาคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจารุวรรณ คำสุกดี (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  4. นางสาวสายฝน ชัยยศ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของไวรัส Cucumber Mosaic Virus (CMV) และ Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) สาเหตุโรคใบด่างและด่างเหลืองในแตงกวา
2. เพื่อประเมินเชื้อพันธุกรรมแตงกวาที่ต้านทานต่อเชื้อไวรัส CMV และ ZYMV
3. เพื่อประโยชน์จากเทคโนโลยี double haploid ในการสร้างแตงกวาพันธุ์แท้ที่ทานต่อไวรัสใบด่าง และด่างเหลือง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th