หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ Exserohilum turcicrm และการประเมินระดับความต้านทางของพันธุ์ข้าวโพดต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ ปีที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลินิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ปัทมา ศิริธัญญา (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
  3. นางสาวนิภาพร บุตรสิงห์ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก นักศึษาปริญญาโท
  4. นายสุทธิพงศ์ วทานียเวช (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก นักศึกษาปริญญาเอก
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ Exserohilum turcicum ที่เป็นสาเหตุของโรคใบไหม้แผลใหญ่
2. เพื่อศึกษาอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันกำจัดโรค
3. เพื่อจัดทำทำเนียบของเชื้อและพืชอาศัยเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th