หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
Development of NQF for Biotechnology curriculum

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลินิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ 4 เมษายน - 31 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

พัฒนาหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่เริ่มตั้งแต่ตัวหลักลูตร และรายละเอียดกระบวนวิชาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสถาบันใช้เป็นเกณฑ์กลางในการจัดทำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งข้อกำหนดเนื้อหาวิชาที่ควรบรรจุในหลักสูตร

ลักษณะโครงการ

เป้นการระดมสมองของคณาจารย์จากทุกสถาบัน และการสัมมนาเพื่อให้ได้เกณฑ์ของหลักสูตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อให้ สกอ. ใช้ในการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตร และเป็นการกำหนดองค์ความรู้ขั้นต่ำของบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งเป็ฯเกณฑ์ในการทำ exit examination ในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th