หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปี พ.ศ 2548
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 7 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (ที่ปรึกษา)
  3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ปรึกษา)
  4. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ลักษมี วรชัย (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  7. นางสาววรรณมณี เฉตระการ (ผู้ช่วยวิจัย)
 

ภาพประกอบโครงการ (945 KB)

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ของรัฐที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่ศึกษา
2. เพื่อสำรวจจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านรวมทั้งอัตราการเกิด การตายและการเคลื่อนย้ายประชากรในพื้นที่โครงการหลวง
3. เพื่อสำรวจค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ชี้ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว
4. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ดินและน้ำของเกษตรกรบนที่สูง
5. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและแนวโน้มการประกอบอาชีพของเกษตรบนที่สูง รวมทั้งกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
6. เพื่อเสนอแนะประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ลักษณะโครงการ

การศึกษาและสำรวจข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 36 ศูนย์ รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ที่เป็นปัจจุปัน สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน(Base-line Data) ในการวางแผนพัฒนาและการประเมินความก้าวหน้าต่อไป
2. ทำให้ทราบแนวโน้มและประเด็นปัญหา ที่ควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเกษตรกร
3. ทำให้ทราบข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th