หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาแนวหางพัฒนาโครงการวิจัยลักษณะ Area-based ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัยเดิม ทั้งมิติพื้นที่แลมิติประเด็น ให้ได้โครงการวิจัย 5 โครงการ
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยาบัณฑิตศึกษา ให้ได้โครงการวิจัย 3 โครงการ เสนอต่อแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาชุดโครงการการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : Community-based Research Project for Undergraduates Student (CBRPUS) ให้ได้โครงการวิจัย 5 โครงการวิจัย 5 โครงการเสนอต่อแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย ลักษณะ Area-based research ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัยเดิม ทั้งมิติพื้นที่และมิติประเด็น จำนวน 5 โครงการ
2. องค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 โครงการ
3. องค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาชุดโครงการการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : Community-based Research Project for Undergraduates Strdent (CBRPUS) จำนวน 5 โครงการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th