หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติการใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นทีศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยส้มป่วย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน บุคคล ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรกับปฏิบัติการใช้สารเคมี
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการใช้สารเคมีในการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสัมป่อย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การวิจัยเรื่องนี้สามารถทราบถึงสถานการณ์การใช้สารเคมีในการปลูกพืชตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย และลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเพื่อนำไปสู่การทำการเกษตรอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่สูงต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th