หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2546
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2546 - 31 พฤษภาคม 2547รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนที่สร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจำนวน 12 โครงการ และเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการชุมชนของสถาบันการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลเชิงวิจัย - ได้องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการให้เกิดโครงการวิจัย - ได้องค์ความรู้ในเรื่องการใช้กระบวนการงานวิจัยสู่การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชนในสถาบันการศึกษาในประเด็น โคนา ลำไย และสหกรณ์ - ได้องค์ความรู้ในเรื่องต่างๆจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ผลเชิงพัฒนา - ได้แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานวิจัยฯเพื่อให้เกิดโครงการ - ได้แนวทางการใช้กระบวนการงานวิจัยที่นำไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชนในสถาบันการศึกษา - เกิดกลไกการดำเนินการแกดเครือข่ายการจัดเวทีความรู้ และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร - เกิดการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแป็นประดยชน์ต่อชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th