หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2545 - 31 พฤษภาคม 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาแนวทางสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบริบทของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เพื่อพัฒนาแนวทางบูรณาการผลการวิจัยกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลเชิงวิจัย - ได้องค์ความรู้ แนวทางสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบริบทของคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ได้องค์ความรู้ แนวทางบูรณาการผลการวิจัยกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการชุมชน ผลเชิงพัฒนา - เกิดกลไกการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ - ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ / งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของภาควิชา / ประเด็นวิจัยหรือโจทย์วิจัยของชุมชนที่ต้องการงานวิจัยต่อยอด / ผู้รู้ด้านต่างๆ / องค์กร - เกิดกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th