หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
Participation of the Hmong and Karen in Natural Resources and Environment Conservation at mae Var Ditricts, Chiangmai Province

หัวหน้าโครงการ ไพบูลย์ สุทธสุภา (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2544 - 30 เมษายน 2545กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ไพบูลย์ สุทธสุภา (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.กฐิน ศรีมงคล (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th