หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน
Development of Research Management for community-based research in lamphunProvince

หัวหน้าโครงการ วันเพ็ญ พรินทรากูล (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2543กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. วันเพ็ญ พรินทรากูล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th