หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาภาคเหนือ
Developing Courses in Sustainable Agriculture in EducationalInstititions of the North

หัวหน้าโครงการ ไพบูลย์ สุทธสุภา (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2543 - 31 ธันวาคม 2544กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ไพบูลย์ สุทธสุภา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.วราภา คุณาพร (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th