หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผลิตลำไยในอุตสาหกรรมการแปรรูปเพื่อการส่งออก
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทบวงมหาวิทยาลัย
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2542กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.เกศิณี ระมิงค์วงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดุสิต มานะจุติ (นักวิจัยร่วม)
  4. ตระกูล ตันสุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th