หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเส
Development of Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Test Kits for Plant Hormones Determination

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาการผลิตโพลีโคลนอลและโมโนโคลนอลต่อฮอร์โมนพืช 4 ชนิด ได้แก่ ZR และ iPA
2. เพื่อพัฒนาและผลิตชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืชโดยวิธีเอนโซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์บแบนท์เอสเสของฮอร์โมนพืช 4 ชนิด ได้แก่ IAA, GA, ZR และ iPA

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้วิธีการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืชที่แม่นยำและทันสมัย มีห้องปฏิบัติการในการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพและบริการให้นักศึกษาและนักวิจัยทั้งในและต่าง ๆ มหาวิทยาลัย
2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืช (Test kit) ที่ถูกกว่าของต่างประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตผลงานทางวิชาการ
3. สามารถผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท และเอก ด้านสรีรวิทยาการออกดอกของพืช      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th