หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2550 - 31 ธันวาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางคำปัน นพพันธุ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์
  3. ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.สมเกียรติ สีสนอง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกะบัง กรุงเทพฯ
  5. รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกะบัง กรุงเทพฯ
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (61 KB)
ดาวน์โหลด : 258 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อผลิตกล้วยไข่คุณภาพสำหรับการส่งออกในช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ
2. พัฒนาการปลูกกล้วยไข่โดยใช้พื้นที่เดิม โดยมีการจัดการดิน ปุ๋ย และระบบน้ำ อย่างเหมาะสม
3. พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นอย่างน้อย 20 คน ใน 3 พื้นที่ ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพไปสู่ชุมชน

ลักษณะโครงการ

โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ดั้งเดิม ซึ่งประสบภัยพิบัติเป็นประจำทุกปี ให้เป็นแหล่งรวมกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้มั่นคง
2. ได้เครือข่ายผู้ผลิตกล้วยไข่คุณภาพในแหล่งปลูกกล้วยไข่พื้นที่ใหม่ และได้เครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่คุณภาพกับกลุ่มผู้ส่งออก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th