หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความสามารถของเชื้อ endophytic actinomycetes, Streptomyces sp. P-4 ในการสังเคราะห์สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และผลของการใช้เชื้อ P-4 ต่อถั่วเหลืองที่ปลูกในดินซึ่งมีการใช้สารกำจัดวัชพืช
Studies on the ability of endophytic actinomycetes, Streptomyces sp. P-4 on systhesis of plant growth promoting substances and the effect of P-4 on the growth of soybean grown on herbicide applied soil

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2554 - 31 ธันวาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  4. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (ที่ปรึกษา)
  3. นางอำพรรณ พรมศิริ (ที่ปรึกษา)
  4. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความสามารถเชื้อ endophytic actinomycetes, Streptomyces sp. isolate P-4 ในการสังเคราะห์สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้เชื้อ P-4 ต่อถั่วเหลืองที่ปลูกในดินซึ่งมีการใช้สารกำจัดวัชพืช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเพาะปลูกถั่วเหลืองที่เอื้ออำนวยต่อการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเชื้อ P-4 ในการสังเคราะห์สาร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th