หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การลดการใช้สารเคมีในการปลูกพริกหวานในโรงเรือนบนพื้นที่สูง
Reduction on agrochemical for indoor cultivation of Bell paper on the highland

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อสำรวจและสร้างฐานข้อมูลชนิดของโรคและแมลงศัตรูพริก
2) เก็บรวบรวมเชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญของพริก
3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารปราบศัตรูพืชบางชนิดและสารสกัดจากพืชที่มีต่อศัตรูพืช
4) เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนด้านปุ๋ยสำหรับระบบเฟอติเกชั่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทำให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานทางด้านการจัดการ การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เหมาะสมในการปลูกพริกในโรงเรือน
2) เป็นการประเมินผลความเป็นไปได้ในการผลิตพริกโดยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
3) ได้ collection เชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญในพริก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านอื่นๆ เช่น การจัดการโรคที่เหมาะสม การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว แม่นยำ และส่งเสริมการปรับปรุงสายพันธุ์พริก ให้ต้านทานต่อโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
4) ช่วยให้เกิดการกระตุ้นและเป็นแรงสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th