หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรในการผลิตกระเทียมและหอมแดงระบบเกษตรอินทรีย์
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2561กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางกรรณิกา ปัญญา (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตกรตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. นางกัลยา ใหญ่ประสาน (นักวิจัยร่วม) , จาก สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั้งยืนจังหวัดลำพูน
 4. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 5. นายณรงค์วิทย์ รัตนพรหม (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรบ้านบ้านเกาะทุ่งมาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 6. นายทัศน์ อินทราประสิทธิ์์ (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 7. นายมานัส สมนา (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรบ้านบ้านเกาะทุ่งมาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 8. นางวรรณทิภา ปัญญากรณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตกรตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 9. นางสาววรรณา คงมี (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
 10. นายวัลลภ สุวรรณอาภา (นักวิจัยร่วม) , จาก เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่อื่น ๆ จ. แม่ฮ่องสอน
 11. นางวิไล ปันเซ (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรบ้านห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 12. นางสมจิตร ประยูรแสงรัศมี (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรบ้านห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 13. นายสุคำ วงค์ปัญญา (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 14. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (นักวิจัยร่วม)
 15. นายอดิศักดิ์ จันทะราชา (นักวิจัยร่วม) , จาก สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั้งยืนจังหวัดลำพูน
 16. นายอังแก่น (นักวิจัยร่วม) , จาก เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่อื่น ๆ จ. แม่ฮ่องสอน
 17. นายอินดี ไชยชนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตกรตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 18. นางเอื้อมพร ตาจุมปา (นักวิจัยร่วม) , จาก เกษตรกรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสังเคราะห์ความรู้การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ของพืชตระกูลหอม (กระเทียม/หอมแดง)
2. เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบเครือข่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการผลิตพืชตระกูลหอม (กระเทียม/หอมแดง)
3. เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการผลิตกระเทียมและหอมแดงอินทรีย์ ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์ความรู้การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ของพืชตระกูลหอม (กระเทียม/หอมแดง)
2. เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการผลิตกระเทียมและหอมแดงตามมาตรฐานระบบ GAP เป็นเกษตรอินทรีย์ และเกิดความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการตลาดในการผลิตกระเทียมและหอมแดงของระบบเกษตรอินทรีย์เดิม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th