หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการควบคุมหนอนใยผักด้วยสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชทางชีวภาพ และแมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่
Control of diamondback moth using bio-insecticides and insect natural enemies

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายธานินทร์ ปั้นเทียน (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่
  3. นายธีรศักดิ์ ศรีวิชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่
  4. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  5. นายระพีพงศ์ เกษตรสุนทร (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ได้วิธีการควบคุมหนอนใยผักอย่างมีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่สูงของจังหวัด เชียงใหม่ โดยการใช้สารสกัดแมลงทางชีวภาพ และแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการควบคุมหนอนใยผักอย่างมีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้สารสกัดแมลงทางชีวภาพ และแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นหลัก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th