หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Use of Geo-Ingormatic System for Assessing Water Requirement of Economic Crops in Mae The Subdistrict, Mae On Districe, Chiang Mai Provinec

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 2 กันยายน 2556 - 2 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวธนมล ฆ้องนอก (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและชนิดพืชเศรษฐกิจจากข้อมูลการสำรวจระยะำำไกลในชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. ศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก ในชุมชน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3. ศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจกับปริมาณการใช้น้ำจริงที่เกษตรกรให้แก่พืชในชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและชนิดพืชเศรษฐกิจในชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ และการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก ในชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการการวางแผนการปลูกพืช การกำหนดการให้น้ำ และวิธีการให้น้ำแ่ก่พืชอย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ให้การสนับสนุนระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจวางแผน พัฒนาการจัดการน้ำในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th