หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมด้วยสารสกัดหนอนตายหยาก
Contralling root-knot nematodes with Stemana sp extract

หัวหน้าโครงการ อ.พรสุข ชัยสุข
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฏาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พรสุข ชัยสุข (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหนอนตากหยากในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th