หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
The Agricultural Learning Exchange for Asian Regional Networking (AgLEARN)

หัวหน้าโครงการ ดร.Gopal B. Thapa (00)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย US Agency for International Development (USAID) and Asia Institute of Technology (AIT)
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.Gopal B. Thapa (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th