หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ถนอม คลอดเพ็ง (ผู้ประสานงาน)
  3. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ (นักวิจัยร่วม)
  7. นางเสาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล (นักวิจัยร่วม)
  8. อ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
  9. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและติดตามโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะ (Area-based research) ตำบลป่าสักเพื่อให้เกิดโครงการที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความล่าช้า ควรเป็นอย่างไร่
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัย "การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาคุณงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท" ที่เอื้อต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะตำบลป่าสักควรเป็นอย่างไร

ลักษณะโครงการ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและติดตามโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะ(area-based research)ตำบลป่าสัก เพื่อให้เกิดโครงการที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความล่าช้า
2.องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th