หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการผลิตผักคุณภาพ เพื่อการส่งออก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และนครปฐม
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 25 กันยายน 2549 - 24 มีนาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัทกำแพงแสน คอมเมอร์เซียล จำกัด
  3. นายนายอิทธิสุนทร นันทกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  4. นายพรหมมาศ คูหากาญจน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  5. นางสาววรากร ปิ่นขันธยงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักวิชาเกษตรสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา
  6. นางอัญชัญ ชมภูพวง (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการการผลิตผักในโรงเรือนตาข่ายตามพื้นที่เป้าหมาย
2. ศึกษาและสร้างเกษตรกรผู้นำ และเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตผักปลอดภัยที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง และการเชื่อมโยงกับตลาดได้

ลักษณะโครงการ

โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้โครงการต้นแบบในการนำผลงานวิจัยหลายโครงการมาเชื่อมโยงกัน ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บเกี่ยว และการตลาด และได้มีการนำมาปฏิบัติจริงโดยกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งมีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยง ทำให้นักวิจัยและเกษตรกรได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ทำให้มีการจัดการผลิตผักคุณภาพตามความต้องการของตลาดสากล
2. เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และเป็นกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลงไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ อีก ทำให้ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพเดียวกัน
3. ในระยะยาว ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสภาพแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลง ทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
4. ได้รูปแบบของกระบวนการผลิตพืชปลอดภัย พร้อมทั้งการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในพื้นที่สูงที่เป็นต้นน้ำลำธาร
5. ทำให้เกิดเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดภัยกับบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจการผลิตผักปลอดภัย เพื่อการส่งออก
6. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในพื้นที่ ทำให้มีประสบการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th