หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษารูปแบบการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออก ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจังหวัดแพร่
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2549 - 31 พฤษภาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวประนอม ใจอ้าย (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (57 KB)
ดาวน์โหลด : 341 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างรูปแบบอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร ในเขตจังหวัดแพร่ โดยจากการเพาะปลูกกล้วยไข่
2. ศึกษารูปแบบการผลิตและการจัดการแปลงปลูกกล้วยไข่ในขนาด 3-5 ไร่ และการรวมกลุ่เกษตรกรเข้ากับภาคการตลาด
3. สร้างบุคลากรในเชิงวิชาการประจำท้องถิ่นอย่างน้อย 20 คน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการผลิตและบริหารให้มีความยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดรูปแบบอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย จากการปรับการผลิตใหม่บนฐานทรัพยากรเดิม
2. เกิดเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตร และบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการส่งออก ภาครัฐ และภาควิชาการ ที่สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบการประสานงานเพื่อตอบสนองปัญหาของพื้นที่ได้
3. ได้เกษตรผู้นำ และเป็นต้นแบบสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ และได้แปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งความรู้และขยายผลให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th