หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้สารสกัดจากธรรมชาติใช้กำจัดหอยเชอรี่
Application of New Molluscicdal Saponins against Golden Apple Snails, Pomacea canaliculata, and its effect to freshwater fish

หัวหน้าโครงการ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย DESERT KING INTERNATIONAL
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2549 - 30 เมษายน 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายปรัชวาล สุกุลมาลนันท์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  4. นายระพีพงศ์ เกษตรสุนทร (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th