หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความสามารถในการแข่งขันของกาแฟอราบิก้าของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Competitveness of Thai Highland Arabica Coffee in the ASEAN Economics Community

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 6 สิงหาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายจรีเมธ อังกสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศผู้ผลิตกาแฟในภูมิภาคอาเซียน
2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อกาแฟอราบิก้าของไทย ได้แก่ ขนาดการผลิต องค์ประกอบและโครงสร้างการผลิต เทคโนโลยี รายได้ของผู้ผลิตและความต้องการของผู้บริโภคและนโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาการผลิตกาแฟอราบิก้าของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีต่อความตระหนักในนโยบายการค้าเสรีกาแฟ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและความตระหนักต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกาแฟอราบิก้าไทย
4. เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นข้อมูลเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกาแฟอราบิก้าของประเทศไทย ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์การผลิตการตลาดกาแฟอราบิก้าในแนวทางการค้าเสรี เพื่อที่จะไ้ด้มีทางเลือกในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้
2. ทำให้ทราบถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดกาแฟในภูมิภาคอาเซียน และข้อพิจารณาต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกาแฟอราบิก้า มุ่งไปสู่ความมีศักยภาพในการผลิต การแปรรูป และการตลาด และสามารถดำรงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าเสรี ได้อย่างคุ้มค่าและมีความยั่งยืน
3. เป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม หรือแนวทางการพัฒนากาแฟอราบิก้าให้สอดคล้องกับความสามารถ และตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง เพื่อทำให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้าของประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th